رخدادهای خبری روستای آهوان-بخش زبرخان
 
 
جمعه 26 تير 1394برچسب:, :: 19:24 ::  نويسنده : ح- آهویی

سرانجام پس از 22 ماه مذاکره درمدت دوازده سال ماراتن نفس گیر مذاکرات هسته ای به پایان  غیرمنتظره خود رسید وایران وشش کشور قدرتمند جهانی  پس از صدها ساعت مذاکره درمورد پرونده هسته ای ایران به توافق نهایی رسیدند.

بگمان من این اتفاق ازاتفاقات نادرسیاسی قرن اخیرمحسوب شده وخواهد شد چرا که برای اولین بارکشوری همانند ایران پا به پای شش کشورقدرتنمد وبرخوردارازامتیاز وتو درسازمان ملل روزها وهفته های متمادی دریک سوی میزمذاکره نشست و درمذاکراتی حساس ودقیق بدون چشم پوشی از حق مسلم ایران درمساله هسته ای به آنچه که می خواست رسید .

دراین میان موارد زیرقابل تامل است:

1-      تاکنون سابقه نداشته یک کشوردربرابر کشورهای قدرتمند جهانی درانعقاد قراداد وپیمانی بین المللی یک طرف ترازو باشد ولحظه به لحظه وقدم به قدم درتهیه وتدوین متن موافقت نامه ای ببین المللی با آنها به پیش برود واین مهمترین نشانه وزن سیاسی ایران درمعادلات منطقه ای وجهانی است که حتی دشمنان ما نمی توانند برآن پرده غفلت بپوشانند.این وزن ازاین پس درسایرمعادلات جهانی نقش خود را بیشترنمایان خواهد کرد وبویژه کشورهای منطقه را به تعامل بیشتروبهتربا ایران قدرتمند خواهد کشاند.

2-      با این موافقت نامه امریکا با حضور بی سابقه وزیر خارجه آن درروزهای متمادی درمذاکربا ایران ،عملا به نقش موثرایران در معادلات بین المللی اعتراف نمود وبا این تعامل برهمه ادعاهای نادرست قبلی خود ازجمله :خشکاندن ریشه ملت ایران وتغییر نظام سیاسی ایران  و محور شرارت بودن ایران خط بطلان کشید وبه تعبیربهتری ازآنها دست کشید وعقب نشینی نمود.

3-      دریک نگاه کلی می توان به موافقت نامه  هسته ای ایران وقدرتهای برترجهانی نگریست وآن اینکه شش کشوراروپا وامریکا بجای انتخاب روش جنگ و دیپلماسی،روش دیپلماسی وگفتگو را برگزیدند وازقضا معلوم شد راه درستی انتخاب کرده اند چون درغیراینصورت با عدم سازش وتسلیم ایران  دربرابر زورگوییهای آنان عملا منطقه  حساس خاورمیانه درجنگی که ایجاد می شد به آتش کشیده می شد و منافع آنها بخطر می افتاد.

4-      با این توافق نامه معلوم شد کشورهای قدرتمند جهانی که دربوق وکرنا می کردند که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی است عملا نظریه ایران را مبنی برعدم تصمیم به ساخت بمب اتم پذیرفته اندوایران درجریان این مذاکرات توانست با استفاده از تیم قوی مذاکره کننده خود به دنیا همین را اثبات کند واین راستی آزمایی  دستاورد بسیارخوبی برای ایران در سایرتعاملات جهانی است.

5-      با این موافقت تاریخی  سازمان ملل همه تحریمهای کمرشکنی که" آن رفته" بی تاثیر دروضعیت اقتصادی ایران عزیز می دانست ومرور زمان اشتباه فاحش  نظرات غیرکارشناسی واحساسی وی را اثبات نمود یکجا وپس از امضای موافقت نامه برداشته خواهد شد. امری که درتاریخ تحریمهای سازمان ملل سابقه ای ندارد وهنوز بعضی کشورهای دچارتحریم بااینکه حکام مستبدخودرا ازدست داده اند کماکان گرفتار ادامه تحریمهای این سازمان هستند. این یکی از بهترین دستاوردهای این موافقت نامه است وخوشبختانه ایران دربرابر پیشنهادتعلیق یارفع تدریجی تحریمها براساس رهنمودهای رهبری وخواست ملت بزرگ ایران برسرحرف خود ماند ونتیجه لازم راهم گرفت .

6-      ایران اسلامی با این موافقت به دنیا نشان داد اولا کشوری منزوی نیست چراکه یک تنه دربرابر شش کشورقدرتمندجهانی برسر مواضع واحقاق خود ایستاده است و بر درستی آنها پافشاری می کند ودیگراینکه عملا برخلاف سالها تبلیغات رسانه ای استکبارجهانی عملا به  همگان اثبات نمود اهل گفتگو ومنطق وتعامل است ومی تواند همواره به استراتژی بازی برد – برد بیندیشد.

7-      درنتیجه این توافق نامه داراییهای بلوکه شده ایران درامریکا که گفته می شود رقمی معادل 120 میلیارد دلارهستند آزادخواهند شد .وروداین مبلغ هنگفت شوک جدی دراقتصاد تکیده وضعیف ایران واردخواهدنمود البته اگرعقل وتدبیر درستی از سوی مسولان امر برای هزینه کرد آن درنظرگرفته شود .این دستاورد را نمی توان نادیده گرفت.

8-      هرچند برای اولین بار امریکا در یک سنت شکنی آشکار این همه برمذاکره بایک کشورکه -با سیاستهای بین المللی ومنطقه ایش هیچ گونه هماهنگی ندارد- درعرصه بین الملل  وقت گذاشت که این وقت گذاری هیچ سابقه ای درتاریخ دیپلماسی این کشورندارد اما نمی توان از ماهیت گرگ صفت وی غافل بود. امام درک درست وواقعی از امریکا داشت واورا شیطان بزرگ می نامید بگمان من نباید از این تو افق چندان ذوق زده شد هرچندبرای کشوروملت ما بسیار دستاوردهای خوب ومبارکی داشته وخواهدداشت اما انتظارمی رود امریکا ازپس این تعامل نتیجه بخش به دنبال طرح بعضی مسایل قدیمی نظیر حقوق بشرو..بپردازد وهمواره ما را درانفعال وپاسخگویی به مسایل مختلف نگاه دارد .

9-      دردوکشورایران وامریکا تندروهایی چه درپارلمان وکنگره وچه درمیان احزاب وجریانات سیاسی موافق این توافق نامه نیستند بایداز دستاوردهای این موافقت نامه بخوبی حراست نمود اهمیت این امراگرازخودانجام توافق بیشترنباشد کمترنیست.

10-   باید درآینده به دنبال بهره گیری امریکا وقدرتهای اروپایی ازاین توافق بیشتراندیشید. بگمان من یک دلیل مهم اینهمه اصرارامریکا به انجام توافق با ایران اسلامی ازآن جهت است که امریکا با یک واقع بینی خاص نقش بی بدیل وسرنوشت سازایران رادرمبارزه با تروریسم بین المللی که اکنون درظاهرداعش نمایان شده بخوبی ایفا نموده است امریکا آرامش منطقه خاورمیانه را می خواهد واین آرامش با وجود امثال داعش وطالبان و..وبدون درنظرگرفتن  نقش وهمکاری ایران قدرتمند مسیرنخواهدبود.

11-   بعضی نباید تصورکنند ایران پس ازاین توافق دست از شعارهای انقلابی خودخواهد کشید. ایران کماکان پرچمدار مبارزه بااستکبارجهانی خواهد بود هرچند می توان چنین برداشت کرد  با توجه به بعضی نمونه های تاریخی  دول استکباری از دشمنی با جریان حق دست بردارند وبقول امام امریکا آدم شود .درچنین حالتی امکان ارتباط با امریکایی که ایران را محورشرارت نمی داند و... می تواند گزینه خوبی برای تعامل بیشتروبهتر باشد.

12-   حضورگسترده مردم و شادی آنها را می توان مهرتایید ملت بر نتیجه این  همه مذاکره تلقی و آن رابعنوان یک  رفراندم تلقی نمود.رفراندمی که ملت عزیز وشکست ناپذیر ایران به تعامل جهانی با دنیا رای آری داده وخواهد داد.

13-   دکترروحانی رییس جمهور محترم به درستی وباهوشمندی خاصی در روزهای گذشته اعلام کردخدا راشکر کرده است که توانسته یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی خودرامحقق سازد .ملت ایران بی صبرانه منتظر تحقق سایر وعده های وی در کنترل تورم ورشداقتصادی ورفحع حصرمحصورین می ماند.اکنون دولت تدبیر وامید باید همه توان خودرا مصروخ مسایل داخل وبویژه معیشت مردم نموده ودربعدمنطقه ای با نشاط بیشتری با تعامل باکشورهای همسایه بپردازد.

14-   نمی توان از نقش بی بدیل وهنرمندانه تیم مذاکره کننده ایران ودرراس آنان جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امورخارجه دراین پیروزی چیزی نگفت .این تجربه نشان داد وقتی کار به دست کاردان سپرده شود چه برکاتی بدست می آید .باید خدارابه دلیل  برخورداری ملت ازچنین فرزندانی سخت کوش مسلط متینی وماهر درعرصه دیپلماسی بجا آورد وبرای این سخت کوشان عرصه سخت دیپلماسیآرزوی توفیق بیشترنمود.

به امید روزهای خوشتر برای ملت بزرگ ایراندو شنبه 22 تير 1394برچسب:, :: 8:57 ::  نويسنده : ح- آهویی

پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر

عید عظمت و بزرگی بندگی انسان بر روزه داران واقعی مبارک باد.پنج شنبه 18 تير 1394برچسب:, :: 19:52 ::  نويسنده : ح- آهویی

در اخرین حلقه از جابجایی عناصر اقای سبحانی نیا نوبت به اخرین سنگر این نیروها در بخش ربرخان رسید. اقای هدایتیان رفت و مجتبی تاراش با حضور فرماندار و عده ای از مقامات شهر و بخش به عنوان رییس جدید معرفی شد. بلافاصله بعد از این انتصاب معاون مالی این اداره اقای محمد رضا زارع استعفا داده وضمن قبولی این استعفا اقای حجت انجیدنی از نیروهای متعلق به جریان اصلاحات جای ایشان را گرفت. گویا اقای سبحانی نیا با همه تلاش خود نتوانسته جلو این انتصاب را بگیرد و اخرین دژ انتخاباتی ایشان نیز به دست اعتدالیون فتح شد.سه شنبه 16 تير 1394برچسب:, :: 22:11 ::  نويسنده : ح- آهویی
فرا رسیدن ایام ضربت خوردن و شهادت مولی الموحدین حضرت علی ع و همزمانی ان با لیالی قدر بر تمام مسلمانان و روزه داران واقعی تبریک و تسلیت باد

چهار شنبه 27 خرداد 1394برچسب:, :: 16:22 ::  نويسنده : ح- آهویی

حلول ماه مبارک رمضان بارک باد.چهار شنبه 27 خرداد 1394برچسب:, :: 16:6 ::  نويسنده : ح- آهویی

پس از اظهارات دکتر سبحانی نیانماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی

در باره فرهنگیان ومشکلات آنها و ربط آن به مجلس اکنون نماینده دیگر نیشابور در مجلس شورای اسلامی

که ازقضا از شرافت ردای معلمی طرفی از آرای فرهنگیان برای مجلس بست و به گرسیهای بهارستان تکیه جانانه زد

ولی با پشت گردن به کمیسون آموزش به علت نان آور نبودن و پوستن به کمیسیون انرزی مجلس و آنهم ریاست این کمیسیون

خود را در نظر معلمان به یک مهندس نفت تنزل داد اکنون چون سلف خویش دکتر سبحانی نیا عمده ایراد آموزش و پرورش را نه در فانی که در مجلس میبیند.

فقط یک سوال :

برادر گرامی  ما از شما می پرسیم  شما چهار سال در مجلسی که منبع همه مشکلات ما فرهنگیان را به آن نسبت می دهید چکار می کردید؟

متن اظهارات  دکتر مروی:

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط برای استیضاح مناسب نیست .
 

به گزارش مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا ، علی مروی اظهار کرد: اکنون به هیچ وجه شرایط استیضاح وزیر آموزش و پرورش فراهم نیست و از دوستان نماینده سئوال دارم آیا در حال حاضر از آقای فانی فردی واجد شرایط تر برای اداره آموزش و پرورش داریم .

وی افزود: با دستان خالی که نمی توان آموزش و پرورش با این گستردگی را اداره کرد بنابراین لازم است که دولت و مجلس به این وزارتخانه کمک کنند .

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عقده بنده برای کمک به آموزش و پرورش نیازمند عزمی ملی و جدی هستیم تا حق و حقوق آموزش و پرورش و به خصوص معلمان را ادا کنیم .

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش دستگاهی است که همه جامعه و مسئولان باید به آن توجه ویژه داشته باشند چرا که همه افراد جامعه به تعلیم و تربیت نیازمند هستند .

مروی تاکیدکرد: اگر معلمان ما هیچ دغدغه ای جزء موضوع تعلیم و تربیت نداشته باشد در این شرایط است که کشور به رشد و توسعه دست خواهد یافت بنابراین لازم است که این شرایط را در آموزش و پرورش فراهم کنیم.

وی یادآورشد: مسئله استیضاح باید شرایطی را فراهم کند تا عزم ملی برای کمک به آموزش و پرورش در کشور ایجاد شود دولت نیز می تواند لوایحی را طراحی و به مجلس بدهد و به طور قطع مجلس هم در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد .

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: شاید اکنون شرایط اقتصادی دولت هم مناسب نباشد آما از اولویت های مهم کشور بحث آموزش و پرورش و سرمایه گذاری برای آینده سازان کشور است .

 چهار شنبه 20 خرداد 1394برچسب:, :: 21:29 ::  نويسنده : ح- آهویی

 

در حالیکه قاطبه فرهنگیان استیضاح و برگناری وزیر نالایق  آموزش و پرورش راخواستار هستند

اظهارات ضد و نقیض نمایندگان  به اصطلاح حامی فرهنگیان مانند دکتر سبحانی نیا جالب توجه است:

نقل مطالب زیر از طرف دکتر سبحانی نیا اعتراف به سرمنشا مشکلات فرهنگیان است که آنهم مجلس است. ما چندین دوره دلمان را به چه کسانی خوش کرده بودیم خوب است از حاشیه بعضی حرفها مواضع متناقض بعضی نمایندگان حامی فرهنگیان آشکار میشود که عملکردشان را در سنوات گذشته خود زیر سوال میبرند. انشالله فرهنگیان هوشیار در انتخابات آتی نمایندگانی راهی خانه ملت کنند که از آخر برای آخر سخن نگویند

دکتر دست مریزاد با این حرفها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سبحانی نیا نماینده مجلس شورای اسلامی:با این اعتبارات چه انتظاری از وزیر آموزش و پرورش می توان داشت؟!


 
 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حسن سبحانی نیا  گفت: البته نمی شود همه نمایندگان را به یک شکل قضاوت کرد. شاید در میان برخی از نمایندگان امضا کننده، برخی انگیزه‌های اجتماعی و برخی دغدغه های آموزشی هم‌ داشته باشند.

این نماینده مجلس گفت: اعتقاد من این است، ‌زمانی که ما می توانیم مسائل را ‌‌منطقی حل کنیم، نباید کار را به استیضاح بکشانیم. می شد این کار را با صحبت کردن منطقی حل کرد. در هر استیضاح‌ و ‌وزارت خانه ای، پس ‌از استیضاح، وزارت‌خانه بلاتکلیف خواهد ماند‌ و رئیس جمهور برای سه ماه برای آن سرپرست تعیین می کند، و شاید سرپرست هم‌ یکسری تغییراتی را ایجاد کند که نه باب میل وزیر قبلی بوده و نه باب میل وزیر جدید خواهد بود.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین یادآور شد: سرپرست چون می داند سه ماه بیشتر نیست، هر کار که ‌بخواهد انجام خواهد داد‌ و قطعا در کل سیستم اخلال پدید خواهد آورد.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: وزیر موظف است در چهار‌چوب وظایف خودش عمل کند و مجلس نیز ‌در این راستا اگر تخلفی دید، باید از بعد نظارتی ورود کند، ولی زمانی که بیش از 90 درصد ‌اعتبارات دستگاه هزینه ای است، انتظار بیش از حد نباید داشت، همه ما می گوییم ‌حقوق معلمان کم است و اعتقاد داریم ‌شأن معلمان بسیار بیش‌ از چیزی است که هست و بحث رتبه بندی را تأکید داریم که اجرایی کنند؛ اما این کارها هزینه دارد، کسانی که طرح می دهند، باید هزینه و منابع آن را تعیین کنند و پس از آن انتظار داشته باشند که وزیر به آن عمل کند.

وی گفت: من استدلال های استیضاح کننده ها را‌ نمی‌دانم. گاه‌ ممکن است مسائل منطقه ای مطرح باشد‌ و گاهی مسائل کلی ‌و بعید هم نیست ‌برخی‌ نمایندگان هم به فکر رأی خود باشند و بخواهند ‌از این طریق در منطقه با نشان دادن اینکه به فکر معلمان هستند، سبد رأی خود را پر کنند.

غلام‌علی جعفر‌زاده نیز در این باره گفت: موج اعتراضات زیاد شده ‌و با نزدیک شدن به زمان انتخابات‌ از این استیضاح‌ها و سؤالات در مجلس زیاد خواهیم داشت‌ و برای اینکه جلب آرا شود، نمایندگان از این کارها زیاد خواهند کرد، والا همه ما می دانیم ‌در حوزه آموزش و پرورش هیچ کس هیچ کاری برای این وزارت خانه انجام نداده است.

وی گفت: مگر مجلس برای آموزش و پروش چه کاری کرده ‌که حالا وزیر را می خواهند استیضاح کنند، ما چه چیزی به وزیر دادیم که او انجام نداد؛ اینها پرسش‌های مشخصی است. اگر امروز بهداشت و درمان وضعیت خوبی دارد، ‌ غیر از این بوده که مجلس کمکش کرده است؟

این نماینده در پایان افزود: ما در حوزه بهداشت، یک درصد ارزش افزوده، 10 درصد بند (ب) ماده 34 را دادیم و به غیر از اینها هم از هر جای دیگری ‌برای این حوزه اعتبار اضافه کردیم؛ اما هیچ یک را برای آموزش و پرورش ندادیم. همه اعتبارات این بخش صرف هزینه ها می شود، آموزش و پرورش ‌98 درصد ‌اعتبارات خود را صرف حقوق شاغلان می کند؛ ما چه انتظاری از وزیر می‌توانیم داشته باشیم؟

 

 مژده به همشهریان عزیز نیشابوری

 به نقل از خبرنگارافتخاری روزنه، دستورالعمل اصلاح مسیر جاده حرم تا حرم به دست فرماندار دیار سلسله الذهب رسید.

طی این دستورالعمل، مسیر آزادراه به 5 کیلومتری نیشابور تغییر کرد.

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا (ع)

گروه روزنه به نوبه خود و به نمایندگی از تمامی عزیزانی که در طی این مدت، بی تفاوت نبودند نسبت به حق دیاری که خاکش با قدوم آقا علی ابن موسی الرضا(علیه آلاف التحیه و الثناء) متبرک گردیده است، از فرزند نیشابور،فرماندار پرتلاش شهرمان تشکر می نماییم و امیدواریم سایر مسئولین شهر نیز بر عزمی یکپارچه برای نیشابور رضوی همت نمایند.جمعه 15 خرداد 1394برچسب:, :: 11:1 ::  نويسنده : ح- آهویی

آِیا دکتر به ریکاوری و بازگشت دوباره ی اندیشد یا .....پنج شنبه 24 ارديبهشت 1394برچسب:, :: 17:13 ::  نويسنده : ح- آهویی

عید سعید مبعث

عید بعثت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص) مبارک یاددرباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا یک وبلاگ فرهنگی وشخصی است حسین آهویی- معاون پرورشی و فرهنگی مدارس زیرخان
آخرین مطالب
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 21
بازدید دیروز : 45
بازدید هفته : 21
بازدید ماه : 614
بازدید کل : 147740
تعداد مطالب : 180
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1