رخدادهای خبری روستای آهوان-بخش زبرخان
 
 
جمعه 26 تير 1394برچسب:, :: 19:24 ::  نويسنده : ح- آهویی

سرانجام پس از 22 ماه مذاکره درمدت دوازده سال ماراتن نفس گیر مذاکرات هسته ای به پایان  غیرمنتظره خود رسید وایران وشش کشور قدرتمند جهانی  پس از صدها ساعت مذاکره درمورد پرونده هسته ای ایران به توافق نهایی رسیدند.

بگمان من این اتفاق ازاتفاقات نادرسیاسی قرن اخیرمحسوب شده وخواهد شد چرا که برای اولین بارکشوری همانند ایران پا به پای شش کشورقدرتنمد وبرخوردارازامتیاز وتو درسازمان ملل روزها وهفته های متمادی دریک سوی میزمذاکره نشست و درمذاکراتی حساس ودقیق بدون چشم پوشی از حق مسلم ایران درمساله هسته ای به آنچه که می خواست رسید .

دراین میان موارد زیرقابل تامل است:

1-      تاکنون سابقه نداشته یک کشوردربرابر کشورهای قدرتمند جهانی درانعقاد قراداد وپیمانی بین المللی یک طرف ترازو باشد ولحظه به لحظه وقدم به قدم درتهیه وتدوین متن موافقت نامه ای ببین المللی با آنها به پیش برود واین مهمترین نشانه وزن سیاسی ایران درمعادلات منطقه ای وجهانی است که حتی دشمنان ما نمی توانند برآن پرده غفلت بپوشانند.این وزن ازاین پس درسایرمعادلات جهانی نقش خود را بیشترنمایان خواهد کرد وبویژه کشورهای منطقه را به تعامل بیشتروبهتربا ایران قدرتمند خواهد کشاند.

2-      با این موافقت نامه امریکا با حضور بی سابقه وزیر خارجه آن درروزهای متمادی درمذاکربا ایران ،عملا به نقش موثرایران در معادلات بین المللی اعتراف نمود وبا این تعامل برهمه ادعاهای نادرست قبلی خود ازجمله :خشکاندن ریشه ملت ایران وتغییر نظام سیاسی ایران  و محور شرارت بودن ایران خط بطلان کشید وبه تعبیربهتری ازآنها دست کشید وعقب نشینی نمود.

3-      دریک نگاه کلی می توان به موافقت نامه  هسته ای ایران وقدرتهای برترجهانی نگریست وآن اینکه شش کشوراروپا وامریکا بجای انتخاب روش جنگ و دیپلماسی،روش دیپلماسی وگفتگو را برگزیدند وازقضا معلوم شد راه درستی انتخاب کرده اند چون درغیراینصورت با عدم سازش وتسلیم ایران  دربرابر زورگوییهای آنان عملا منطقه  حساس خاورمیانه درجنگی که ایجاد می شد به آتش کشیده می شد و منافع آنها بخطر می افتاد.

4-      با این توافق نامه معلوم شد کشورهای قدرتمند جهانی که دربوق وکرنا می کردند که ایران به دنبال ساخت بمب اتمی است عملا نظریه ایران را مبنی برعدم تصمیم به ساخت بمب اتم پذیرفته اندوایران درجریان این مذاکرات توانست با استفاده از تیم قوی مذاکره کننده خود به دنیا همین را اثبات کند واین راستی آزمایی  دستاورد بسیارخوبی برای ایران در سایرتعاملات جهانی است.

5-      با این موافقت تاریخی  سازمان ملل همه تحریمهای کمرشکنی که" آن رفته" بی تاثیر دروضعیت اقتصادی ایران عزیز می دانست ومرور زمان اشتباه فاحش  نظرات غیرکارشناسی واحساسی وی را اثبات نمود یکجا وپس از امضای موافقت نامه برداشته خواهد شد. امری که درتاریخ تحریمهای سازمان ملل سابقه ای ندارد وهنوز بعضی کشورهای دچارتحریم بااینکه حکام مستبدخودرا ازدست داده اند کماکان گرفتار ادامه تحریمهای این سازمان هستند. این یکی از بهترین دستاوردهای این موافقت نامه است وخوشبختانه ایران دربرابر پیشنهادتعلیق یارفع تدریجی تحریمها براساس رهنمودهای رهبری وخواست ملت بزرگ ایران برسرحرف خود ماند ونتیجه لازم راهم گرفت .

6-      ایران اسلامی با این موافقت به دنیا نشان داد اولا کشوری منزوی نیست چراکه یک تنه دربرابر شش کشورقدرتمندجهانی برسر مواضع واحقاق خود ایستاده است و بر درستی آنها پافشاری می کند ودیگراینکه عملا برخلاف سالها تبلیغات رسانه ای استکبارجهانی عملا به  همگان اثبات نمود اهل گفتگو ومنطق وتعامل است ومی تواند همواره به استراتژی بازی برد – برد بیندیشد.

7-      درنتیجه این توافق نامه داراییهای بلوکه شده ایران درامریکا که گفته می شود رقمی معادل 120 میلیارد دلارهستند آزادخواهند شد .وروداین مبلغ هنگفت شوک جدی دراقتصاد تکیده وضعیف ایران واردخواهدنمود البته اگرعقل وتدبیر درستی از سوی مسولان امر برای هزینه کرد آن درنظرگرفته شود .این دستاورد را نمی توان نادیده گرفت.

8-      هرچند برای اولین بار امریکا در یک سنت شکنی آشکار این همه برمذاکره بایک کشورکه -با سیاستهای بین المللی ومنطقه ایش هیچ گونه هماهنگی ندارد- درعرصه بین الملل  وقت گذاشت که این وقت گذاری هیچ سابقه ای درتاریخ دیپلماسی این کشورندارد اما نمی توان از ماهیت گرگ صفت وی غافل بود. امام درک درست وواقعی از امریکا داشت واورا شیطان بزرگ می نامید بگمان من نباید از این تو افق چندان ذوق زده شد هرچندبرای کشوروملت ما بسیار دستاوردهای خوب ومبارکی داشته وخواهدداشت اما انتظارمی رود امریکا ازپس این تعامل نتیجه بخش به دنبال طرح بعضی مسایل قدیمی نظیر حقوق بشرو..بپردازد وهمواره ما را درانفعال وپاسخگویی به مسایل مختلف نگاه دارد .

9-      دردوکشورایران وامریکا تندروهایی چه درپارلمان وکنگره وچه درمیان احزاب وجریانات سیاسی موافق این توافق نامه نیستند بایداز دستاوردهای این موافقت نامه بخوبی حراست نمود اهمیت این امراگرازخودانجام توافق بیشترنباشد کمترنیست.

10-   باید درآینده به دنبال بهره گیری امریکا وقدرتهای اروپایی ازاین توافق بیشتراندیشید. بگمان من یک دلیل مهم اینهمه اصرارامریکا به انجام توافق با ایران اسلامی ازآن جهت است که امریکا با یک واقع بینی خاص نقش بی بدیل وسرنوشت سازایران رادرمبارزه با تروریسم بین المللی که اکنون درظاهرداعش نمایان شده بخوبی ایفا نموده است امریکا آرامش منطقه خاورمیانه را می خواهد واین آرامش با وجود امثال داعش وطالبان و..وبدون درنظرگرفتن  نقش وهمکاری ایران قدرتمند مسیرنخواهدبود.

11-   بعضی نباید تصورکنند ایران پس ازاین توافق دست از شعارهای انقلابی خودخواهد کشید. ایران کماکان پرچمدار مبارزه بااستکبارجهانی خواهد بود هرچند می توان چنین برداشت کرد  با توجه به بعضی نمونه های تاریخی  دول استکباری از دشمنی با جریان حق دست بردارند وبقول امام امریکا آدم شود .درچنین حالتی امکان ارتباط با امریکایی که ایران را محورشرارت نمی داند و... می تواند گزینه خوبی برای تعامل بیشتروبهتر باشد.

12-   حضورگسترده مردم و شادی آنها را می توان مهرتایید ملت بر نتیجه این  همه مذاکره تلقی و آن رابعنوان یک  رفراندم تلقی نمود.رفراندمی که ملت عزیز وشکست ناپذیر ایران به تعامل جهانی با دنیا رای آری داده وخواهد داد.

13-   دکترروحانی رییس جمهور محترم به درستی وباهوشمندی خاصی در روزهای گذشته اعلام کردخدا راشکر کرده است که توانسته یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی خودرامحقق سازد .ملت ایران بی صبرانه منتظر تحقق سایر وعده های وی در کنترل تورم ورشداقتصادی ورفحع حصرمحصورین می ماند.اکنون دولت تدبیر وامید باید همه توان خودرا مصروخ مسایل داخل وبویژه معیشت مردم نموده ودربعدمنطقه ای با نشاط بیشتری با تعامل باکشورهای همسایه بپردازد.

14-   نمی توان از نقش بی بدیل وهنرمندانه تیم مذاکره کننده ایران ودرراس آنان جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امورخارجه دراین پیروزی چیزی نگفت .این تجربه نشان داد وقتی کار به دست کاردان سپرده شود چه برکاتی بدست می آید .باید خدارابه دلیل  برخورداری ملت ازچنین فرزندانی سخت کوش مسلط متینی وماهر درعرصه دیپلماسی بجا آورد وبرای این سخت کوشان عرصه سخت دیپلماسیآرزوی توفیق بیشترنمود.

به امید روزهای خوشتر برای ملت بزرگ ایراندو شنبه 22 تير 1394برچسب:, :: 8:57 ::  نويسنده : ح- آهویی

پیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر

عید عظمت و بزرگی بندگی انسان بر روزه داران واقعی مبارک باد.پنج شنبه 18 تير 1394برچسب:, :: 19:52 ::  نويسنده : ح- آهویی

در اخرین حلقه از جابجایی عناصر اقای سبحانی نیا نوبت به اخرین سنگر این نیروها در بخش ربرخان رسید. اقای هدایتیان رفت و مجتبی تاراش با حضور فرماندار و عده ای از مقامات شهر و بخش به عنوان رییس جدید معرفی شد. بلافاصله بعد از این انتصاب معاون مالی این اداره اقای محمد رضا زارع استعفا داده وضمن قبولی این استعفا اقای حجت انجیدنی از نیروهای متعلق به جریان اصلاحات جای ایشان را گرفت. گویا اقای سبحانی نیا با همه تلاش خود نتوانسته جلو این انتصاب را بگیرد و اخرین دژ انتخاباتی ایشان نیز به دست اعتدالیون فتح شد.سه شنبه 16 تير 1394برچسب:, :: 22:11 ::  نويسنده : ح- آهویی
فرا رسیدن ایام ضربت خوردن و شهادت مولی الموحدین حضرت علی ع و همزمانی ان با لیالی قدر بر تمام مسلمانان و روزه داران واقعی تبریک و تسلیت باد

درباره وبلاگ


این وبلاگ صرفا یک وبلاگ فرهنگی وشخصی است حسین آهویی- معاون پرورشی و فرهنگی مدارس زیرخان
آخرین مطالب
نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 90
بازدید دیروز : 25
بازدید هفته : 115
بازدید ماه : 708
بازدید کل : 147834
تعداد مطالب : 180
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1